Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, reservaties en alle andere handelingen tussen TIBERIUM.BE / SPRINGBEEST.BE en haar klant en dit zowel voor particuliere als zakelijke klanten.
TIBERIUM.BE en SPRINGBEEST.BE zijn afdelingen van BREUGELMANS BV met maatschappelijke zetel te Sluizenstraat 147 - 8450 Bredene – België – BTW BE 0538.922.496 – info@breugelmans.be (hierna BREUGELMANS BV genoemd).
De klant zal de algemene voorwaarden aanvaarden, voorafgaand aan het doorgeven van elke bestelling.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn alleen aan BREUGELMANS BV tegenstelbaar wanneer zij door deze laatste schriftelijk worden bevestigd.
In geval van erkende en bevestigde afwijkingen door BREUGELMANS BV, blijven de overige punten van de algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 1. Reservatie – aanvaarding
1.1 Elke reservatie/bestelling impliceert een onherroepelijke bestelling en de aanvaarding van de algemene voorwaarden van BREUGELMANS BV.

1.2 Goederen van niet-betaalde reservaties worden nooit meegegeven of verstuurd, tenzij anders overeengekomen. BREUGELMANS BV draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid indien de klant hierdoor zijn reservatie niet tijdig ontvangt.

1.3 Elke persoon of vennootschap die een reservatie/bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, zal verantwoordelijk zijn voor deze betaling overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Artikel 2. Duur van de huur
 
2.1 De huur begint op het moment dat:

 • de klant of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt bij de verhuurder.
 • het gehuurde door de verhuurder aan de transporteur werd overgedragen.

2.2 De huur eindigt op het moment dat:

 • bij verzending via een transporteur, de gehuurde goederen werden overgedragen aan BREUGELMANS BV.
 • bij ophalen de gehuurde goederen door BREUGELMANS BV in ontvangst worden genomen van de klant.

2.3 Bij het niet terugbrengen/terugsturen van de goederen op de einddatum en na het sturen van een herinnering, houdt BREUGELMANS BV zicht het recht voor om de goederen terug te halen. Alle gemaakte kosten (verplaatsingskosten, tijdsduur …) zijn ten laste van de klant. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het respecteren van de overeengekomen data. Bij afwijkingen is BREUGELMANS BV gemachtigd om een vergoeding in te houden ter compensatie van de geleden schade.
2.4 BREUGELMANS BV zal in dergelijk geval ook de huurprijs aanrekenen en eventueel de verkoopprijs zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde som tot op de dag van aanrekenen van de verkoopprijs. BREUGELMANS BV kiest de datum van factureren van de verkoopprijs, waarmee de huur dan ook beëindigd
wordt.
2.5 Een na-facturatie gebeurt indien de waarborg de geleden schade onvoldoende dekt en dit geschiedt op basis van het schadebestek.
 
Artikel 3. Eigendom en eigendomsrecht

De klant is als huurder nooit eigenaar van de gehuurde goederen. Bij niet-teruggave of vervreemding van de gehuurde goederen op het overeengekomen tijdstip, is de klant van rechtswege in gebreke op basis van diefstal en/of misbruik van vertrouwen.
 
Artikel 4. Betaling en annulatie
 
4.1 De volledige betaling dient ten laatste 5 werkdagen voor de aangegeven begindatum van de huur voldaan te zijn. De betaling kan voldaan worden via één van de beschikbare betaalmethodes op de website.
4.2 Bij animaties dient de factuur betaald te worden op de dag van het event. Dit kan zowel contant als via Payconiq/smartphone.
4.3 Klanten met toestemming om op factuur te betalen: betalingstermijn 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een interest verschuldigd zijn van 12% per jaar en verhoogd met een schadebeding van 10% met een minimum van €50.
4.4 Annulering:

 • annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reservatie/bestelling: kosteloos,
 • annulering binnen de 14 dagen voor aanvang van de reservatie/bestelling: 50% van de  totale prijs.
 • verstuurde reservaties kunnen niet meer geannuleerd worden en komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

 
Artikel 5. Wijziging reservatiedata
 
Tijdens de reservatie kan de klant de datum/data opgeven. Deze data kunnen gewijzigd worden mits onderlinge overeenkomst rekening houdend met de beschikbaarheid en dit eenmalig binnen 12 maanden na de originele reservatiedatum. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met BREUGELMANS BV. Deze wijziging is pas definitief na bevestiging via email door BREUGELMANS BV.

Het is niet mogelijk om een reservatie tweemaal te verplaatsen. Annulering van een reeds verplaatste reservatie komt niet in aanmerking voor terugbetaling.
 
Artikel 6. Schade, risico en gebreken
 
6.1 De klant is niet gerechtigd om het gehuurde materiaal verder te verhuren, uit te lenen of ter beschikking  te stellen aan derden. Uitzondering hierop kan enkel met schriftelijke toestemming van BREUGELMANS BV.
6.2 De huurder is gedurende de hele huurperiode aansprakelijk voor het correct gebruik van het materiaal, het volgen van de gebruiksaanwijzing en het opvolgen van de veiligheidsinstructies. Elke schade en de daaraan verbonden gevolgen door onjuist gebruik, het niet volgen van de gebruiksaanwijzingen en/of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zal verhaald worden op de huurder.
6.3 BREUGELMANS BV levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud.
 De klant is:

 • bij verzending via een transporteur of wanneer de goederen niet ter plaatse in ontvangst werden genomen, gerechtigd melding te maken van eventuele tekortkomingen per email aan info@breugelmans.be binnen de 24 uur na ontvangstname. De klant moet bewijzen dat de tekortkoming of schade niet is ontstaan na aflevering van de gehuurde goederen. De verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.
 • bij ophalen, zelf verantwoordelijk voor de controle van de staat van de gehuurde goederen bij het in ontvangst nemen. De in ontvangstname wordt dan ook gezien als een aanvaarding.

6.4 De klant is gedurende de hele huurperiode aansprakelijk voor het risico op verlies of beschadiging van de gehuurde goederen. De klant dient BREUGELMANS BV binnen de 24 uur op de hoogte te brengen via email van elk verlies of beschadiging, veroorzaakt door onder andere:

 • beschadiging door de klant of derden
 • gedeeltelijk of volledig verlies van goederen
 • diefstal van de gehuurde goederen
 • niet deugdelijke producten bij de gehuurde goederen
 • gerechtelijk bevel of beslaglegging van elke aard

6.5 De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade, verlies, verschillen, minderwaarde … zonder fouten, geclaimde overmacht, opzet door derden. BREUGELMANS BV neemt 8 dagen na terugname als redelijke periode om de bemerkingen omtrent schade, verlies, of niet-in-oorspronkelijke-staat-verkerende goederen bekend te maken aan de klant. BREUGELMANS BV kan naast de in gehouden waarborg ook ten allen tijden een schadevergoeding eisen.
6.6 Het kennisgeven van de eerder vermelde bemerkingen, nu verwoord als schadevaststelling, door BREUGELMANS BV aan de klant, dient door de klant aanvaard of geweigerd te worden. Bij geen tegenbericht binnen de 3 werkdagen wordt de schadevaststelling als onbetwist en aanvaard beschouwd. De klant heeft het recht om binnen 5 dagen de schade ter plaatste te komen vaststellen of ontkennen. De locatie voor deze vaststelling is de maatschappelijke zetel van BREUGELMANS BV. Na aanvaarding kan BREUGELMANS BV met onmiddellijke ingang de herstelling van het defecte product uitvoeren, laten uitvoeren of het defecte product vervangen en dit op kosten van de klant. Bijkomende schadeposten zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.
6.7 Het afkopen van de schade kan tijdens de huurperiode overeengekomen worden met de klant. Deze afkoop omvat de beschadigingen van de gehuurde goederen gedurende de huurperiode. Diefstal, opzettelijke schade, niet naleven van de richtlijnen of niet nakomen van wettelijke verplichtingen vallen niet onder het afkooprecht. Er is geen vrijstelling op het totale schadebedrag.
 
Artikel 7. Waarborg
 
7.1 BREUGELMANS BV kan een minimale waarborg van € 30 aanrekenen per reservatie, bovenop de huurprijs. Na inspectie wordt dit bedrag teruggestort op het opgegeven rekeningnummer van de klant. De klant is verantwoordelijk om zijn rekeningnummer tijdig en uiterlijk 8 dagen na de inspectiedatum door te geven.
7.2 De waarborg kan deels of in zijn geheel ingehouden worden op basis van vaststelling door BREUGELMANS BV zoals:

 • het niet nakomen van de afgesproken afhaaldatum/retourdatum
 • de schade aan gehuurde goederen
 • uitgebreide inspecties ten gevolge van een vermoeden van onjuist gebruik of overtredeing van de voorwaarden
 • het niet terugbrengen van de gehuurde goederen in oorspronkelijke staat (vuil of schade)
 • verlies van gehuurde goederen

 
Artikel 8. Verzending
 
8.1 Bij verzending is de klant verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen op de door hem of haar gewenste afleverwijze. Indien de goederen niet afgeleverd kunnen worden, is BREUGELMANS BV gemachtigd hetgehuurde materiaal terug te nemen en de transportkosten en annuleringskost aan te rekenen. Het blijft mogelijk de goederen alsnog opnieuw op te sturen als zijnde een nieuwe reservatie op kosten van de klant, volgens beschikbaarheid.
8.2 De door BREUGELMANS BV opgegeven afleveringsmomenten zijn louter indicatief. Mogelijke vertragingen of leveringsproblemen geven geen geldige reden om de overeenkomst op te zeggen of BREUGELMANS BV in gebreke te stellen.
8.3 De verzending wordt gedaan door B-Post voor Belgische klanten en DPD voor Nederlandse klanten, behoudens uitzondering. BREUGELMANS BV kan niet aansprakelijk of in gebreke gesteld worden voor niet of niet-tijdige leveringen door de transporteur.
 
Artikel 9. Overmacht
 
Ieder geval van overmacht ontheft BREUGELMANS BV van alle aansprakelijkheid en heeft haar het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de klant ontstaat.
Gevallen van overmacht zijn o.a. oorlog of mobilisatie, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoringen, pandemie en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.
Het is duidelijk dat bovenstaande overmacht gevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende bedoeling gegeven zijn.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid en richtlijnen gebruik gehuurde goederen
 
10.1 BREUGELMANS BV  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade en/of letsels ten gevolge van het gebruik van het gehuurde materiaal.
10.2 Van de klant wordt verwacht, de gehuurde goederen te gebruiken als een goede huisvader. Indien de huurder minderjarig is, adviseren we ouderlijk toezicht te voorzien tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal. De verantwoordelijke/huurder neemt de meegeleverde handleidingen nauwkeurig door. Bij eventuele ontbrekende handleidingen, kan de website BREUGELMANS BV gebruikt worden om de handleidingen alsnog te bekomen. De klant draagt te allen tijden zorg voor het gehuurde materiaal. De verantwoordelijkheden van de klant omtrent deze richtlijnen zijn:

 • Grondige inspectie van het gehuurde materiaal alvorens de aanvaarding van de gehuurde goederen;
 • Naleven van deze richtlijnen en het materiaal met zorg te behandelen.
 • De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde goederen, het vermijden van hinder e.d; vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat de huurder alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen.
 • Bij het gebruik van gelblasters dienen zowel de spelers, begeleiders als eventuele toeschouwers vlakbij, een veiligheidsbril te dragen. Het is verboden om met deze toestellen te richten op het aangezicht van mensen, of te schieten op dieren, toevallige voorbijgangers of andere partijen die niet hebben toegezegd deel te nemen aan de activiteit.


Artikel 11.
 Huurontbinding
 
11.1 BREUGELMANS BV heeft altijd het recht om de huurovereenkomst volgens het recht en zonder enige ingebrekestelling vooraf, te ontbinden met onmiddellijke ingang. Volgende voorvallen kunnen de oorzaak zijn van de huurontbinding:

 • De klant houdt zich niet aan de voorwaarden zoals betalings- verplichting, tijdige betalingen van huur en/of waarborg of wanneer het vermoeden bestaat dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • Niet correct gebruik door de klant of het overtreden van de voorwaarden hierin omschreven;
 • Gerechtelijke bevelen;
 • Faillissement van klant of beslaglegging op de bankrekeningen.
  1.  BREUGELMANS BV zal bij huurontbinding het recht gebruiken om de gehuurde goederen terug te    nemen en de gemaakte kosten hiervoor in rekening te brengen aan de klant zoals verplaatsingskosten en tijdsduur.
  2.  Wanneer de huurovereenkomst wordt stopgezet ten laste van de klant, dient de klant alsnog de totale huursom te betalen voor de volledige huurperiode.
  3.  BREUGELMANS BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van schade die de klant zou lijden door het ontbinden van de huurovereenkomst.


Artikel 12.
 Klachten

Alle klachten over de levering, diensten en goederen moeten bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan BREUGELMANS BV overgemaakt te worden.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 
De algemene voorwaarden en elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal zijn. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BREUGELMANS BV is gelegen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de algemene voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 
Artikel 14 Privacy/GDPR
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die BREUGELMANS BV bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Elke aanvraag, wijziging of schrapping kunt u doorgeven via info@breugelmans.be De meest actuele versie van de Privacy Policy kan u steeds terugvinden op onze website.
 
Artikel 15 Nietigheid.

Indien een van de clausules van de algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen BREUGELMANS BV en de klant zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.
  

Laatste wijziging: 13/08/2023 

 

Vragen of problemen met de reservatie. Aarzel niet om contact op te nemen.