Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.
 

 
Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, geluiden, teksten, foto's, video's, afbeeldingen, animaties, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen waaruit de site bestaat. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de inhoud van deze site. 

Door deze site te bezoeken, gaat de bezoeker akkoord dat enkel een gebruik voor privé en persoonlijke doeleinden wordt verleend. Ieder ander gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen die gelden in domeinen zoals namaak en/of schade berokkenen aan gedeponeerde merken en/of auteursrechten en/of andere bepalingen die van kracht zijn in het domein van intellectuele eigendomsrechten. 

Kopiëren, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de website, commercialiseren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Voor alle informatie en aanvragen tot elektronische reproductie, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de site. Wij vragen u duidelijk de context, de gewenste duur van de reproductie, de aard van de site en de wijze waarop u de site voorstelt te specificeren. Gelieve ook uw naam, de naam van uw organisatie of bedrijf, alsook uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres mee te delen. 

Ieder ongeoorloofd gebruik van de gehele of een gedeelte van de website kan aanleiding geven tot vervolging conform de huidige wetgeving die van kracht is.
 

 
Handelsmerken 

Alle logo’s, producten, bedrijfsnamen en beelden op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en dienen daarom als dusdanig worden behandeld. 
 

 
Links naar andere websites

Deze website kan nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via deze website staan niet onder de controle van Breugelmans BV. Breugelmans BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. Breugelmans BV heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.
 

 
Koppelingen naar deze website 

Breugelmans BV staat toe dat andere websites een koppeling leggen naar deze website. Dit uitsluitend op voorwaarde dat Breugelmans BV hierdoor geen schade wordt berokkend. Rechtstreeks informatie overnemen van deze website zonder bronvermelding is niet toegestaan. 
 

 
Bescherming van de privacy

Breugelmans BV respecteert de privacy van zijn bezoekers. Alle informatie op de website is raadpleegbaar zonder dat de bezoeker persoonlijke gegevens moet achterlaten. 

Indien er wel anonieme gegevens over het gebruik van de website verzameld worden, dan behandelt Breugelmans BV deze gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u zelf persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, dan zal Breugelmans BV deze alleen gebruiken om u informatie te bezorgen voor de door u aangevraagde offertes. Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden in het kader van de boekhoudkundige verwerking van uw bestelling, indien relevant. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. 

De databank waarin uw gegevens worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. 

Meer info vind u in onze privacy policy.
 

 
Verklaring van afstand

Breugelmans BV heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. Breugelmans BV wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de Breugelmans BV-websites. 

Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de Breugelmans BV-servers is door het Breugelmans BV-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. 

Breugelmans BV garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.
 

 
Inhoud van de site

Breugelmans BV behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen ,bij te werken, of stop te zetten op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Breugelmans BV nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging. 
 

 
Aansprakelijkheid 

Materiaal, diensten en informatie op deze website kunnen gedateerd zijn en daardoor niet meer overeenstemmen met de huidige gegevens. Breugelmans BV draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen of handelingen die de bezoeker op basis van de informatie op de website heeft genomen. 
 

 
Gebruik van interactieve media

Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot Breugelmans BV en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. 

Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Breugelmans BV of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma's die deze website of de computers van Breugelmans BV of een derde kunnen beschadigen of veranderen. 

Breugelmans BV behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan Breugelmans BV op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door Breugelmans BV en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door Breugelmans BV.
 

 
Risicoaanvaarding

Door het gebruik van de Breugelmans BV-website voor om het even welk doel aanvaardt de gebruiker alle risico's verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina's ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een Breugelmans BV-website of door de raadpleging ervan door de gebruiker. 

Breugelmans BV is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een Breugelmans BV-website. 

De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat Breugelmans BV en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. 

Breugelmans BV is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.
 

 
Verboden gebruik

Onder geen enkele omstandigheid mag de gebruiker zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot het computersysteem, computernetwerk of enig deel daarvan van Breugelmans BV, met het doel daarin enige frauduleuze handelingen uit te voeren, de website aan te passen, te beschadigen of te vernietigen, diefstal te plegen of de plaatselijke, staats- of federale wetten te overtreden.

Het is de gebruiker niet toegestaan deze website te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. 

Elke handeling van de gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of Breugelmans BV, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de gebruiker behoudt Breugelmans BV zich het recht voor om naar eigen goeddunken de gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.
 

 
Controle van het gebruik

Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Indien de gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet deze het systeem onmiddellijk verlaten.
 

 
Rechtskeuze en bevoegdheid 

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. 
 

 
Rechtspraak

Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Belgische Staat. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied België, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.
 

 
Toepasselijke wetten

De uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op het recht van Breugelmans BV om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij, of informatie verstrekt aan of verzameld door Breugelmans BV betreffende zulk gebruik.
 

 
Overleving

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.
 

 
Geen contractuele relatie

De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agentschaprelaties ontstaat tussen de gebruiker en Breugelmans BV of een van Breugelmans BV afdelingen of werknemers.
 

 
Schadevergoeding

De Gebruiker gaat ermee akkoord Breugelmans BV, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.
 

 
Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Breugelmans BV met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en Breugelmans BV met betrekking tot deze website.

Vragen of problemen met de reservatie. Aarzel niet om contact op te nemen.